LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười Hai 12, 2020 9:59 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020 

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai    14/12/2020 – Họp Giao ban Tổng hợp: Đánh giá viên chức, tổng kết chi bộ Nộp báo cáo viên chức và tổng kết chi bộ
Thứ ba     15/12/2020  Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCL, XSĐAT. Trang trí môi trường trong, ngoài lớp theo đúng chủ đề
Thứ tư     16/12/2020 – Tham gia các hoạt động trên nhóm/lớp Tiếp tục rang trí môi trường trong, ngoài lớp theo đúng chủ đề
Thứ năm    17/12/2020 – Tham gia các hoạt động trên nhóm/lớpiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCL, XSĐ chuẩn bị đoán đoàn Kiểm tra cấp sở. Tiếp tục trang trí môi trường trong, ngoài lớp theo đúng chủ đề
Thứ sáu     18/12/2020 Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCL, XSĐ Tiếp tục trang trí môi trường trong, ngoài lớp theo đúng chủ đề
Thứ bảy    19/12/2020 Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCL, XSĐ Duyệt kế hoạch, các loại báo cáo.

                                                             Nam Tiến, ngày 12 tháng 12 năm 2020

                                                                                  Hiệu trưởng

                                                                                                 Nguyễn Thị Hồng Vinh

                                                                                      ( Đã ký )