LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2018

Tháng Chín 8, 2018 11:38 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Từ ngày 10  tháng 9 năm 2018 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018

 

Ngày Sáng  

                     Chiều

 

Thứ 2

10/9/2018

  Họp giao ban

 

Phát tài liệu cho các lớp
Thứ 3

11/9/2018

Duyêt kế hoạch năm học 2018 – 2019 tại MN Nam Hải

 

Tổng hợp phổ cập
Thứ 4

12/9/2018

Kiểm tra sĩ số trẻ đến lớp khu An Nông Duyệt kế hoạch các lớp
Thứ 5

13/9/2018

Kiểm tra sĩ số trẻ đến lớp khu Thạch Cầu Duyệt kế hoạch các lớp
Thứ 6

14/9/2018

Kiểm tra sĩ số trẻ đến lớp khu Đồng Quỹ Duyệt kế hoạch các lớp
Thứ bảy

15/9/2018

 

Ôn luyện  

 

Ôn luyện

                                        Nam Tiến, ngày 08 tháng 9 năm 2018

                                         Hiệu trưởng

                                                                   ( Đã ký )                       

                                          

 

 

 

                                                  Nguyễn Thị Hồng Vinh