LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16 NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Mười Hai 21, 2020 8:31 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Từ ngày 21 tháng 12 năm 2020 đến ngày 26 tháng 12 năm 2020 

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai    21/12/2020 – Họp Giao ban Tổng hợp:  Khám bệnh miễn phí cho GV phòng chống loãng xương
Thứ ba     22/12/2020  Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCL, XSĐAT. Trang trí môi trường trong, ngoài lớp theo đúng chủ đề
Thứ tư     23/12/2020 – Tham gia các hoạt động trên nhóm/lớp Tiếp tục rang trí môi trường trong, ngoài lớp theo đúng chủ đề
Thứ năm    24/12/2020 – Tham gia các hoạt động trên nhóm/lớp tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCL, XSĐ chuẩn bị đoán đoàn Kiểm tra cấp sở. Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra đôn đốc của PGD – ĐT về KĐCL, XSĐ
Thứ sáu     25/12/2020 Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra đôn đốc của PGD – ĐT về KĐCL, XSĐ Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra đôn đốc của PGD – ĐT về KĐCL, XSĐ
Thứ bảy    26/12/2020 Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCL, XSĐ Duyệt kế hoạch, các loại báo cáo.

                                                             Nam Tiến, ngày 21 tháng 12 năm 2020

                                                                                  Hiệu trưởng

                                                                                                 Nguyễn Thị Hồng Vinh

                                                                                      ( Đã ký )