THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2020

Tháng Mười Hai 15, 2020 8:21 sáng
           PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

             TRƯỜNG MN NAM TIẾN

 

                         Số: 07/TB-TMN

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                            Nam Tiến, ngày 8 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả đánh giá, phân loại Công chức, Viên chức

 Năm học 2020- 2021

Căn cứ Công văn số 770/UBND – PNV  ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện Nam Trực về việc đánh giá công chức, viên chức năm 2020.

Công văn số 247/ PGDĐT- TCCB ngày 04/12/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo  Nam Trực về việc đánh giá công chức, viên chức năm 2020.

 Căn cứ kết quả họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức của trường MN Nam Tiến, ngày 08/12/2020; Hiệu trưởng trường  MN Nam Tiến  thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức theo thẩm quyền như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Tự nhận xét, xếp loại Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hồng Vinh Hiệu trưởng HT tốt nhiệm vụ    
2 Hoàng Thị Dung Hiệu phó HT tốt nhiệm vụ HT xuất sắc nhiệm vụ  
3 Nguyễn Thị Vân Hiệu phó HT tốt nhiệm vụ HT xuất sắc nhiệm vụ  
4 Bùi Thị Ngoan Giáo viên HT xuất sắc nhiệm vụ HT xuất sắc nhiệm vụ  
5 Trần Thị Thu Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT xuất sắc nhiệm vụ  
6 Nguyễn Thị Lan Giáo viên HT xuất sắc nhiệm vụ HT xuất sắc nhiệm vụ  
7 Ngô Thị Phượng Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT xuất sắc nhiệm vụ  
8 Nguyễn Thị Bích Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT xuất sắc nhiệm vụ  
9 Nguyễn Thị Xim Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT xuất sắc nhiệm vụ  
10 Hoàng Thị Hảo Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
11 Đỗ Thị Tươi Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
12 Phạm Thị Luật Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
13 Đỗ Thị Hợi Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
14 Nguyễn T. Nhâm Tuất Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
15 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
16 Lê Thị Thuý Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
17 Nguyễn Thị Nhuần Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
18 Nguyễn Thị Dung Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
19 Đỗ Thị Nhạn  Giáo viên HT xuất sắc nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
20 Trần Thị Vân Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
21 Vũ Thị Hoa Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
22 Vũ Thị Tuyết Nhung Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
23 Vũ Thị Hương Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
24 Đỗ Thị  Đào Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
25 Nguyễn Thị Nhẫn Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
26 Lê Thị Hạnh Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
27 Nguyễn Thị Nhị Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
28 Trần Thị Dần Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
29 Lê Thị Nhạn Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
30 Vũ Thị Hằng Giáo viên HT xuất sắc nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
31 Đỗ Thùy Trinh Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT nhiệm vụ  
32 Vũ Trà My Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
33 Đinh Thị Huế Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
34 Lê Thị Trang Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
35 Nguyễn T Thu Trang Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
36 Nguyễn Thị Giang Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT tốt nhiệm vụ  
37 Tạ Thị Tâm Hiệu phó HT nhiệm vụ HT nhiệm vụ  
38 Phạm Thu Thuỷ Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT nhiệm vụ  
39 Nguyễn Thị Dung Giáo viên HT tốt nhiệm vụ HT nhiệm vụ  

Hiệu trưởng trường trân trọng thông báo để viên chức và các cơ quan có liên quan biết./.

Nơi nhận:

 – CB, GV, NV nhà trường;

– Phòng GD&ĐT;

 – Lưu: VT;

                             HIỆU TRƯỞNG

                                               (Đã ký)

 

 

                       Nguyễn Thị Hồng Vinh